Page 4 - STAMPS ALBUM
P. 4

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
           Την 1η Σεπτεμβρίου του 1939, ο γερμανικός στρα-    προσφέρουμε στους αναγνώστες μας, συνθέ-
           τός εισέβαλε στην Πολωνία. Μέσα σε 48 ώρες η     τουν μια ακριβή και λεπτομερή περιγραφή του
           Βρετανία και η Γαλλία πάγωσαν τελείως την πο-     πολέμου. Από τις αρχές του εικοστού αιώνα η
           λιτική κατευνασμού έναντι του γερμανικού καθε-    σφραγίδα είχε εγκαταλείψει την προηγούμενη
           στώτος και κήρυξαν πόλεμο στη Γερμανία. Είχε     εικονογραφική της λιτότητα, δίνοντας χώρο στο
           ξεκινήσει η μεγαλύτερη καταστροφή του εικο-      αναμνηστικό γραμματόσημο ως ισχυρό κομμάτι
           στού αιώνα. Μέχρι τα τέλη του 1941 αποτελούσε     στο λόγο των εθνών. Για τις απολυταρχικές εξου-
           μια Ευρωπαϊκή σύγκρουση. Στη συνέχεια πήρε      σίες η εικονογραφική αξία των γραμματοσήμων
           οικουμενικές διαστάσεις. Με τον ερχομό του      αποτελούσε έναν από τους κύριους φορείς των
           1939, ούτε οι πιο απαισιόδοξες προβλέψεις δεν     σύγχρονων προπαγανδιστικών συστημάτων. Αν
           προϋπόθεταν σχεδόν έξι χρόνια τέτοιας ανθρώ-     πάρουμε το παράδειγμα της Γερμανίας, βλέπου-
           πινης, ηθικής και φυσικής καταστροφής. Σε αυ-     με μια αιτιολογημένη και νομιμοποιητική αφή-
           τήν τη συγκλονιστική εξέλιξη συνέβαλλαν πολλοί    γηση των ιδεολογικών παραδοχών των Ναζί: την
           παράγοντες. Βασικό ρόλο έπαιξε ο επεκτατικός     ιερότητα της ηγεσίας του Χίτλερ, την ανοικοδό-
           υπερεθνικισμός που προτάθηκε από τους Ναζί,      μηση της οικονομίας, τη στρατιωτική δύναμη, τις
           ως συνδετικός ιστός του γερμανικού έθνους.      στρατιωτικές νίκες και την ισχύ των δυνάμεων
           Αυτή η επεκτατική πολιτική συνδύαζε την απο-     Άξονα Ρώμης-Βερολίνου. Τα σοβιετικά γραμμα-
           κατάσταση της Συνθήκης των Βερσαλλιών και το     τόσημα ακολούθησαν παρόμοια πορεία. Στην πε-
           δόγμα του ζωτικού χώρου και την επέκτασή του     ρίπτωση των δημοκρατικών δυνάμεων, κυρίαρχα
           στην Ανατολική Ευρώπη. Η φασιστική Ιταλία και     θέματα ήταν η πολεμική προσπάθεια, η αγγλοσα-
           η στρατιωτική Ιαπωνία έκαναν παρόμοια σχέδια:     ξονική αλληλεγγύη, η καθημερινή ζωή σε ακραί-
           η Ιταλία έδειξε τον αυτοκρατορικό της πόθο για    ες καταστάσεις και οι αλληγορίες σχετικά με την
           την Αφρική και η Ιαπωνία εστίασε στην κατάκτη-    ελευθερία και τις εθνικές παραδόσεις.
           ση της Ασίας και του Ειρηνικού, κάτι το οποίο ερ-
           χόταν σε σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες.     Με λίγα λόγια, η συλλογή μας προσφέρει μια συ-
                                      μπληρωματική γνώση του Β΄ Παγκοσμίου Πολέ-
           Αυτές οι ιμπεριαλιστικές πιέσεις απέκτησαν      μου, τα αποτελέσματα του οποίου μετέβαλλαν
           μεγαλύτερη συνοχή με την αντιπαράθεση των       μακροπρόθεσμα τη διεθνή σκηνή και τις εθνικές
           ανταγωνιστικών ιδεολογιών κατά τη διάρκεια της    πολιτικές, επαναπροσδιορίζοντας το περιεχόμε-
           κρίσης του φιλελεύθερου δημοκρατικού συστή-      νο του δημοκρατικού συστήματος με την ανάδυ-
           ματος και με τον απόηχο της τεράστιας παγκό-     ση του κράτους πρόνοιας, δηλαδή της σοσιαλι-
           σμιας οικονομικής κρίσης που ξεκίνησε το 1929     στικής δημοκρατίας.
           και εξακολουθούσε να παρεμβαίνει στο επίπεδο
           της πολιτικής.                               Άνχελ Μπαχαμόντε Μάγκρο
           Οι αναπαραστάσεις των γραμματοσήμων που             Ισπανός ιστορικός. Καθηγητής Σύγχρονης ιστορίας
                                              στο Πανεπιστήμιο Κάρλος III της Μαδρίτης
   1   2   3   4   5   6   7   8   9