Page 5 - STAMPS ALBUM
P. 5

Στα έξι μακρά χρόνια του πολέμου,


        η πιο διαδεδομένη μορφή


        επικοινωνίας ήταν οι επιστολές


        και η ανάγκη για την απόκτησή


        τους ήταν μεγαλύτερη από


        οποιαδήποτε άλλη περίπτωση.


             ατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκόσμιου   τε άλλη περίπτωση. Αυτό ας το έχετε πάντα στο νου
             Πολέμου στάλθηκαν περίπου 40.000      σας από τη στιγμή που θα πάρετε στα χέρια σας αυ-
        K επιστολές μόνο στη Γερμανία, δηλαδή         τήν την τόσο λεπτομερή και εκτενή συλλογή διαφο-
        διπλάσιος αριθμός σε σχέση με τον Α΄ Παγκόσμιο   ρετικών γραμματοσήμων που κυκλοφόρησαν σε ξηρά,
        Πόλεμο. Αυτός ήταν ο αριθμός που εκτιμήθηκε από την  θάλασσα και αέρα σε έναν φλεγόμενο κόσμο.
        Feldpost, τη στρατιωτική ταχυδρομική υπηρεσία της
        Βέρμαχτ, η οποία ήταν υπεύθυνη για την αποστολή των  Παραδόξως, πολλές από αυτές τις επιστολές της
        επιστολών στον άμαχο πληθυσμό και τους στρατιώτες   Feldpost που δεν έφτασαν ποτέ στον προορισμό τους,
        στο μέτωπο. Πολλές από αυτές δεν έφτασαν ποτέ στον  εξετάζονται σήμερα από τους αρχειονόμους και τους
        προορισμό τους. Σε κάθε φάκελο υπήρχαν σελίδες    ιστορικούς. Επομένως, για τον λόγο αυτό, αυτό που
        με ιστορίες αγάπης, απελπισίας, καλά ή άσχημα νέα,  ο αναγνώστης έχει στα χέρια του δεν είναι απλά μια
        χαρά ή θλίψη. Πάνω σε κάθε φάκελο, υπήρχε και ένα   συλλογή από ιδιαίτερες, όμορφες και συγκλονιστικές
        γραμματόσημο.                     εικόνες. Τα γραμματόσημα δεν ήταν απλώς ένα δια-
                                   κοσμητικό στοιχείο, ούτε ένα μέσο πληρωμής για να
        Το ενδιαφέρον για τον φιλοτελισμό αποτελεί μακρά   μεταφέρει τα νέα σε μέρη τόσο μακρινά όσο η απόστα-
        παράδοση, αλλά ο όγκος που εκδόθηκε στον πόλεμο    ση από το Αμβούργο στο Στάλινγκραντ, από τη Νότια
        ήταν ανάλογος με την κλίμακα του: ποτέ δεν στάλθη-  Ντακότα στο νησί Πελελίου στον Ειρηνικό Ωκεανό ή
        καν τόσες πολλές επιστολές, ούτε τυπώθηκαν τόσα    από το Λονδίνο στη Βιρμανία. Αποτελούν την ιστορία
        πολλά και ποικίλα γραμματόσημα. Το γεγονός ότι η   του ίδιου του πολέμου κατά τη διάρκεια του οποίου
        Feldpost υπερτερούσε του Reichspost, του γερμανικού  υπέφεραν στρατιώτες και πολίτες. Πρόκειται για μι-
        ταχυδρομείου το οποίο χειριζόταν μόνο τα εγχώρια   κρά, διάτρητα κομμάτια από χαρτί, σημάδια του αιμα-
        γράμματα, μας δίνει μια γεύση της τότε κατάστασης.  τηρού πόλεμου που έπληξε εκατομμύρια ανθρώπους
        Το ίδιο συνέβη και στη Μεγάλη Βρετανία. Λίγο μετά   τα ονόματα των οποίων βρίσκονται στη θέση του πα-
        την έναρξη του πολέμου το 1939, η Royal Mail, το   ραλήπτη και του αποστολέα πάνω στον φάκελο.
        ταχυδρομείο της χώρας, επισκίασε την Home Postal
        Depot, την ταχυδρομική στρατιωτική υπηρεσία του    Σαν αντικείμενα, τα γραμματόσημα τα ίδια είχαν μια
        σώματος των μηχανικών, η λειτουργία της οποίας    σειρά από ιδιαίτερα χαρακτηριστικά: είχαν ένα κόστος
        ήταν η ίδια με την γερμανική Feldpost.        το οποίο υπολογίστηκε την στιγμή που ήταν έγκυρα
                                   ανάλογα με την περίπτωση που εξυπηρετούσαν. Σή-
        Κατά τη διάρκεια του σκότους που έπληξε την ανθρω-  μερα έχουν μια διαφορετική τιμή την οποία απέκτη-
        πότητα τα έξι χρόνια του πολέμου, η πιο διαδεδομένη  σαν εξαιτίας της εξαιρετικής φύσης της στιγμής που
        μορφή επικοινωνίας ήταν οι επιστολές. Η ανάγκη για  εκδόθηκαν, της ηλικίας τους και του συμβολικού και
        την απόκτησή τους ήταν μεγαλύτερη από οποιαδήπο-   εικονογραφικού πλούτου των χωρών που τα είχαν εκ-        4 | H ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ Β΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑ | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑ
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10