Page 4 - BANKNOTES ALBUM
P. 4

ΕΙΣΑΓΩΓΗ           Από τον Σεπτέμβριο του 1939, η ειρήνη δεν ήταν    Ο Παγκόσμιος Πόλεμος είναι το αποτέλεσμα
           πλέον εφικτή. Οι άνεμοι του πολέμου δυνάμω-      της δραματικής σύγκλισης πολλών παραγόντων,
           σαν μετά την άνοδο των Ναζί στην εξουσία το      όπως οι ανταγωνισμοί μεταξύ αποκλινόντων πο-
           1933 και την ενίσχυση του γερμανικού υπερ-εθνι-    λιτικών συστημάτων, οι συγκρούσεις μεταξύ οι-
           κισμού. Η πολιτική του Χίτλερ αμφισβήτησε τη     κονομικών εθνικισμών και οι εντάσεις που προ-
           Συνθήκη των Βερσαλλιών, επαναστρατικοποίησε      έκυπταν από τους επεκτατικούς ιμπεριαλισμούς,
           τη Γερμανία, διαμόρφωσε μια ισχυρή οικονομία     όλα αυτά με υπόβαθρο τις οικονομικές αβεβαι-
           για τον πόλεμο και έθεσε σε εφαρμογή το δόγμα     ότητες που προκάλεσε η παγκόσμια κρίση του
           του ζωτικού χώρου, δηλαδή της επέκτασης προς     1929 και οι οποίες δεν είχαν ακόμα εξαλειφθεί.
           την ανατολική Ευρώπη. Από το 1933 έως το 1939,    Αυτό το ευρύ φάσμα παραγόντων είχε εμφανή
           η Γαλλία και η Μεγάλη Βρετανία ασκούσαν μια      αντίκτυπο στα διάφορα στοιχεία που συνθέτουν
           εξωτερική πολιτική με στόχο τον κατευνασμό      τα συστήματα προπαγάνδας. Τα χαρτονομίσματα
           της ναζιστικής Γερμανίας, η οποία απέκτησε τη     τροποποίησαν την εικονογραφία τους το πρώτο
           μέγιστη ισχύ της τον Σεπτέμβριο του 1938, όταν    τρίτο του 20ού αιώνα για να προσαρμοστούν στις
           η Συνδιάσκεψη του Μονάχου επικύρωσε τη γερ-      νέες μορφές επικοινωνίας και ιδεολογικής μετά-
           μανική προσάρτηση της πλούσιας τσεχοσλοβα-      δοσης. Τα χαρτονομίσματα, ως η μέγιστη αποτύ-
           κικής περιοχής των Σουδητών. Οι δύο δυτικές     πωση της κυριαρχίας μιας χώρας, μετατράπηκαν
           δυνάμεις έτρεφαν την ψευδαίσθηση ότι η παρα-     σε βασικό στοιχείο διάδοσης του εθνικισμού, με
           χώρηση αυτή θα εξασφάλιζε μια διαρκή ειρήνη.     ανάλογη προσαρμογή της εικονογραφίας τους.
           Μάταιες ελπίδες: το λεγόμενο πνεύμα του Μονά-     Επομένως, μια συλλογή με απεικονίσεις χαρτο-
           χου υπέστη κρίση το 1939, διαλύοντας τη στρα-     νομισμάτων συγκροτεί μια αφήγηση της δράσης
           τηγική των δημοκρατικών δυνάμεων. Το γερμα-      που ασκείται πάνω στο συλλογικό φαντασιακό
           νοσοβιετικό σύμφωνο του Αυγούστου 1939 και η     μιας χώρας και πάνω στην εικόνα που επιθυμεί η
           εδραίωση του άξονα Ρώμης-Βερολίνου διευκόλυ-     χώρα αυτή να προβάλει προς τα έξω.
           ναν τις νέες εδαφικές διεκδικήσεις της Γερμανίας   Σε μια ακραία κατάσταση όπως ο Παγκόσμιος
           στο Ντάντσιχ και την Κλαπέντα.            Πόλεμος, το νόμισμα επεκτείνει τους τρόπους
           Την 1η Σεπτεμβρίου του 1939 άρχισε ο Β΄ Πα-      έκφρασής του. Η πολεμική προσπάθεια σήμα-
           γκόσμιος Πόλεμος. Αρχικά ήταν ένα είδος εμφυ-     νε τη διεύρυνση της νομισματικής κυκλοφορίας
           λίου μεταξύ ευρωπαϊκών χωρών, ενώ δύο χρόνια     πολύ πέρα από τις προβλέψεις των διεθνών νο-
           αργότερα έγινε παγκόσμιος, με τις διαδοχικές     μισματικών οργανισμών. Επιπλέον, αναδύθηκαν
           εμπλοκές της Σοβιετικής Ένωσης, της Ιαπωνίας     νέες μορφές νομισμάτων, όπως τα κατοχικά και
           και των Ηνωμένων Πολιτειών. Το ιαπωνικό στρα-     τα στρατιωτικά ή τα κουπόνια εν είδει χαρτονο-
           τοκρατικό καθεστώς είχε αναπτύξει μια επεκτα-     μισμάτων στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Με την
           τική πολιτική όμοια με τη γερμανική, συγκαλύ-     έννοια αυτή, αποτελούν μαρτυρίες για τις διαδο-
           πτοντας τις εδαφικές φιλοδοξίες του κάτω από     χικές πραγματικότητες που προέκυψαν κατά τη
           το σύνθημα «η Ασία για τους Ασιάτες» την ίδια     διάρκεια του πολέμου. Ως εκ τούτου, η συλλογή
           στιγμή που στόχευε στην ηγεμονία στην περιοχή     μας συμβάλλει στη διεύρυνση της ερμηνείας και
           του Ειρηνικού εις βάρος της Μεγάλης Βρετανίας     της κατανόησης εκείνης της τραγωδίας την οποία
           και των Ηνωμένων Πολιτειών.              προκάλεσαν τα έξι χρόνια του πολέμου.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9